Ad Code

Recent Posts

สจล.เปิดตัวโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project


สจล.เปิดตัวโครงการ EV-Car Sharing :
KMITL E-Bike Sharing Project

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการเช่ายานพาหนะไฟฟ้า ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันนั้น ได้จัดโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่


ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
กล่าวว่า สำหรับโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากร หันมาใช้บริการรถไฟฟ้าภายในสถาบัน เพื่อเป้าหมาย Net Zero Carbon ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการศึกษาข้อมูลจากโครงการที่คณะสามารถนํามาต่อยอดพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เส้นทางสัญจรหลักที่นักศึกษา บุคลากรใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอธิเมธ จรัสสุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าบริหารคู่ค้าฝ่ายยานยนต์อาวุโส กล่าวว่า ทางสถาบันฯ ให้ความร่วมมือบริษัทเป็นอย่างดีในการมาตั้งสถานีเพื่อดำเนินโครงการและมองว่าโครงการนี้เป็นทางเลือกที่ดี ในการเดินทางด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ และเป็นมิตรกับสิ่งวแดล้อม ในราคาที่เข้าถึงได้

โอกาสนี้ ได้เปิดตัวโครงการ EV-Car Sharing : KMITL E-Bike Sharing Project ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านการเช่ายานพาหนะไฟฟ้า กับ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และได้มีทดสอบรถและให้บริการ ณ บริเวณที่จอดรถหลังโรงอาหารชั่วคราว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

Post a Comment

0 Comments

Comments

Ad Code